Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

1. A Felhasználási feltételek hatálya
Jelen Felhasználási feltételek a www.joporteka.hu címen elérhető honlap használatának szabályait határozza meg. Az alábbi szabályok nem vonatkoznak a www.joporteka.hu oldalon keresztül elért más oldalakra, függetlenül azok jellegétől, az általuk nyújtott szolgáltatástól, vagy az üzemeltető személyétől.
Ez a honlap CTK Kft. - ( elérhetősége: 1185 Budapest, Üllői út 638. tel: +36 30 634 1582 , info@joporteka.hu, a továbbiakban "Jóportéka" vagy "Szolgáltató") - tulajdona. A Jóportéka-szolgáltatás használatával ön elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket.

2. Érintett felek
Szolgáltató: CTK Kft., elérhetőség: info@joporteka.hu
Felhasználó: az oldal szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki az oldalon megfelelően hirdetést ad fe. A felhasználó elnevezése az oldalon való kommunikáció során tag. Felhasználó csak természetes személy lehet.

3. Az oldal célja, a szolgáltatás leírása. A felhasználási feltételek módosításának lehetősége

A Jóportéka fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási feltéteket a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával azaz a Jóportéka-szolgáltatásba történő belépéssel - elfogadja a módosított felhasználási feltételeket.                             

A Szolgáltató nem felel a Felhasználó által az oldalon elhelyezett (feltöltött) bárminemű tartalomért.    

A Szolgáltató bármikor indoklás nélkül törölheti, korlátozhatja vagy módosíthatja a Felhasználó hirdetését, valamint az adatait, beleértve leírását,
fényképeit.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa hirdetésben megadott adatok publikusak, kivételt képez ez alól az e-mail cím. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa feltöltött bárminemű tartalmat Szolgáltató előzetes egyeztetés nélkül reklám céljára felhasználhatja.

4. Jelszó-használat, biztonság
Hirdetés feladása regisztráció nélkül vagy regisztrációval.

5. A hirdetés törlése
A hirdető bármikor dönthet hirdetése törléséről.

6. Eljárás a felhasználó jogsértő magatartása esetén
Amennyiben a jelen Felhasználási feltételekben foglaltakat megsérti, a szolgáltató jogosult a felhasználó regisztrációjának felfüggesztésére, vagy törlésére. Amennyiben a jogsértés miatt eljárás indul, a szolgáltató a regisztráció során tudomására jutott, felhasználóra vonatkozó adatokat az eljáró szerveknek az adott eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átadhatja.
A szolgáltató a regisztráció felfüggesztését, vagy törlését megelőzően felhívja a felhasználót a kifogásolt magatartás abbahagyására, vagy annak bizonyítására, hogy a magatartás nem ütközik a Felhasználási feltételekkel. Az értesítés mellőzhető, ha a késedelem el nem hárítható kárral, vagy nyilvánvaló jogsértéssel járna.
Akinek jogait vagy méltányolható érdekeit a felhasználó tevékenysége sérti, így különösen a személyhez fűződő jogaiban sérelmet szenvedett személy, a bűncselekmény, vagy szabálysértés sértettje, valamint a szellemi alkotásokhoz való jog jogosultja, kérheti a szolgáltatótól a kifogásolt tartalom eltávolítását, a felhasználóval szemben a szükséges intézkedések megtételét. A kérelmező jogosultságát köteles megfelelő módon igazolni. Amennyiben a jogosultság igazolt, a jogosult kérheti, hogy a szolgáltató a jogsértő tartalmat későbbi eljárás lefolytatása céljából zárolja. Ebben az esetben a jogosultnak az eljárás megindítását 60 napon belül igazolnia kell. A zárolt tartalmat, valamint az azzal összefüggő, szolgáltató által tárolt adatokat szolgáltató az eljáró szerv rendelkezésére bocsátja, az adott szervre és eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. 
Szolgáltató a felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

7. A Szolgáltató felelőssége, szavatosság kizárása
A szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. Az előző pontokban meghatározott jogosítványait (felhasználási feltételek, szolgáltatások megváltoztatása, felhasználókkal szembeni intézkedések, stb.) elsősorban ezen célok érdekében gyakorolja, valamint azért, hogy a szolgáltatást a felhasználók igényeinek megfelelően alakítsa.
A szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz a felhasználók adatainak biztonsága érdekében. A szolgáltató nem felelős a felhasználó adatainak felhasználó által történő nyilvánosságra hozataláért.
A szolgáltató a felhasználó regisztrációjának felfüggesztéséről vagy törléséről, függetlenül annak okától, minden esetben tájékoztatja a felhasználót, és törekszik a felhasználókkal való együttműködésre, a viták békés úton történő rendezésére.
A szolgáltatás ingyenességéből adódóan a szolgáltató nem szavatolja a szolgáltatás szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A szolgáltató az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető.

Az Üzemeltető nem avatkozik bele a Felhasználók közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti az Üzemeltetőt mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.

A Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett hirdetésért (tartalomért), ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

Jogellenes tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, felhasználási engedély nélküli szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások, különösen képek), harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat közvetlenül, vagy közvetett módon sértő (például bűncselekmény elkövetésére vonatkozó felhívás) felhívás nem helyezhető el.

8. A szolgáltatás összekapcsolása más szolgáltatással
A szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a www.joporteka.hu honlapot összekapcsolja más, általa fenntartott honlappal. A honlapok összekapcsolása csak technikai művelet, amely nem jelenti az adatállományok bármilyen módon történő összekapcsolását. A szolgáltató az összekapcsolásról, annak céljáról, a felhasználó hozzájárulása alapján esetlegesen létrejövő közös adatállományokról a felhasználókat megfelelően tájékoztatja.
Az összekapcsolás kizárólag abból a célból történhet, hogy a szolgáltató a több honlapon regisztrált felhasználók számára többlet-szolgáltatásokat nyújtson. A többlet-szolgáltatások igénybe vétele a felhasználó kizárólagos döntésétől függ. A felhasználó egyes regisztrációinak összekapcsolására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a felhasználó a tájékoztatást követően kinyilvánítja ezen szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó egyértelmű szándékát, és az adatok összekapcsolására vonatkozó hozzájárulását.

9. Jogérvényesítés
A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a szolgáltatóhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Egyéb esetekben a felhasználó a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szerint érvényesítheti jogait, ennek módjáról kérésre a Szolgáltató felvilágosítást ad.

10. Hírlevél és reklám e-mail
A hirdető a hirdetés feladásával hozzájárul ahhoz, hogy az üzemeltető számára reklámot is tartalmazó hírlevelet, illetve kifejezetten reklámot tartalmazó e-mailt küldjön.

11. Tartalom
A Felhasználó által feltöltött tartalom nem tartalmazhat jogosulatlan vagy a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat, szerzői jogokat sértő alkotóelemeket, megtévesztő jellegű adatokat, hamis tényeket, valós tényeket nem tüntethet fel hamis színben, mások személyiséghez fűződő jogait nem sértheti, olyan tényeket, adatokat, véleményeket vagy egyéb alkotóelemeket, amelyek alkalmasak kiskorúak szellemi, testi vagy erkölcsi fejlődésének hátrányos befolyásolására, amelyek nincsenek tekintettel a társadalmi közfelfogásnak megfelelő értékítéletre és az emberi méltóságra, súlyos vagy széleskörű ellenállást váltanak ki, becsmérlők vagy megalázók, faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket szítanak, egészségre ártalmas anyagok használatára bátorítanak, elfogadhatatlan mértékű félelem, vagy nyugtalanság érzetet keltenek, bárkinek a magánéletét vagy nyugalmát indokolatlanul zavarják, bűncselekményre felbujtást; szexuális, erőszakos vagy trágár tartalma miatt megbotránkozás vagy félelem keltésére alkalmas alkotóelemeket, a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó reklámot.

Tilos az oldalon erotikus tartalmú képeket és tartalmat feltölteni!

Tilos minden olyan termék értékesítése, amely jogszabályba ütközik.

Ilyenek többek között: - veszélyes vegyi anyag, különösen bármilyen tűz-vagy robbanásveszélyes anyag;
- engedélyköteles fegyver, lőszer, robbanószer, pirotechnikai anyagok, eszközök (tűzijáték), ilyen termékek alkatrésze, alkotórésze, valamint közbiztonságra különösen veszélyes eszköz, melynek online értékesítését jogszabály zárja ki, ide értve, többek között a fegyverviselési engedélyhez nem kötött eszközöket is (dobócsillag, rugóskés, ólmosbot, gumibot, boxer, elektromos sokkoló, vipera, nundzsaku, 20 gramm töltőanyagot meghaladó gázspray, stb);
- alkohol, kivéve minőségi, egyedi vagy különleges gyűjtői szeszes ital;
- lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék;
- hamis, vagy hamisított termék (pl. olyan márkajelzéssel ellátott termék, amely félrevezetheti a vevőket a termék vagy szolgáltatás eredetét, mennyiségét, minőségét, összetevőit, teljesítményét, használhatóságát, javítását, karbantartását, vagy más fontos jellemzőjét illetően, valamint tilos az ilyen adatokra vonatkozó információk visszatartása is);
- hamis márka- vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék;
- olyan termék, amely önmagában, vagy a termék közzététele, hirdetése által bármilyen módon sérti valamely harmadik fél jogait, ideértve, nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélést;
- szerzői jogvédelem alatt álló termék másolt, hamisított példánya, illetve minden olyan egyéb tevékenység, eszköz, szoftver, amely elősegíti vagy alkalmas a szerzői jog megsértésére;
- emberi szerv, szövet;
- gyógyszer, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, hasonló hatású szer;
- értékpapír vagy bármely más olyan pénzügyi eszköz, amellyel befektetést vagy pénzkihelyezést lehet eszközölni, kivéve olyan egyértelműen beazonosítható értékpapír mely már követelést nem testesít meg, és amely kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre;
- hitelkártya, bankkártya, vagy bármely más, nem átruházható készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (pl. üdülési csekk), kivéve olyan egyértelműen beazonosítható termék, eszköz, amely fizetési funkcióval nem rendelkezik, és kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre;
- egy, vagy több személy megrágalmazására vagy egyébként személyiségi jogainak megsértésére alkalmas termék, szöveg;
- kitöltetlen garancia-levél, igazolvány, bizonyítvány és érvényesítő címke- vagy matrica;
- bármely olyan termék vagy szöveg, amely gyűlöletkeltésre, fajüldözésre, idegengyűlöletre vagy nemzetek és nemzetiségek közötti konfliktusra adhat okot;
- vírus, trójai program vagy más károkozó elemeket tartalmazó szoftver;
- aktiváló kód, CD-kulcs, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs szám;
- TV vagy rádió előfizetéshez kapcsolódó dekóder kártya és ilyen adások illegális dekódolásához felhasználható eszköz;
- olyan weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokra vezető út megjelölése, amelyek veszélyes, illegális vagy nem birtokolható anyagok létrehozását vagy az ilyen anyagokhoz való hozzáférést elősegítő információkat tartalmaznak;
- személyes adatokat vagy e-mail címeket tartalmazó listák, valamint közösségi oldalak (pl. iWIW, myVIP, GMail, stb), e-mail szolgáltatások igénybe vételére jogosító meghívó;
- online szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónév, jelszó;
- minden fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer vagy annak használatához kötődő segítség felajánlása;
- szexuális szolgáltatás.

12. Jogsértő tartalom megszüntetése
A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az üzemeltetőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Egyéb esetekben a felhasználó a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szerint érvényesítheti jogait, ennek módjáról kérésre az üzemeltető felvilágosítást ad.
A Szolgáltató a regisztrált Felhasználók nem publikus adatait a lehető legnagyobb körültekintéssel kezeli, azonban nem felel ha rajta kívül álló okok miatt ezekhez harmadik személy jogosulatlanul hozzájut (pl. hacker-támadás).
A Szolgáltatás használatából eredő közvetlen, vagy közvetett bárminemű kárért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.
A Szolgáltató nem tekint bele a Felhasználó leveleibe, személyes adataiba, egészen addig, míg erre törvény, jogszabály nem kötelezi, vagy érdekeinek védelme meg nem kívánja.

13. Hirdetés törlése az üzemeltető által
Ha a  a hirdető a szolgálató szerint nem megfelelő tatalmú hídetést töltött fel - értesítés nélkül - a  hirdetés törlésre kerül.

14. Tilos minden emberi testrésszel (vagy azzal kapcsolatos) való kereskedelem, illetve szolgáltatás kínálat!

15. Tiltott olyan hirdetést közzétenni, vagy arra való hivatkozást tenni, amely az Üzemeltető, vagy az Üzemeltető tulajdonosa jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyezteti.

16. Az alábbi termékek/szolgáltatások meghirdetése esetén a következő, további feltételeknek kell teljesülniük:

Állatok:Az adott fajt a Magyarországon hatályos törvények szerint lehessen forgalomba hozni, és az eladónak garantálnia kell a biztonságos és humánus szállítási feltételeket (lehetőleg személyesen adja át).

Dohányipari termékek/kellékek: Ezeket a termékeket csak és kizárólag a Gyűjtemény kategóriában, az "Egyéb" alkategóriában lehet hirdetni, mint gyűjtött termék. A terméket meghirdető felhasználó a hirdetés listázásával kijelenti, hogy nem sérti meg dohányáru reklámozásával kapcsolatos mindenkori, hatályos jogszabályi rendelkezéseket. Az alábbi szövegű nyilatkozatot kell a termékleírásban megjeleníteni: A hirdetés feladásával kijelentem, hogy a terméket csak és kizárólag gyűjtők részére, gyűjtemény részeként értékesítem. Kijelentem továbbá, hogy a termék meghirdetésével nem sértem dohányáru reklámozásával kapcsolatos mindenkori, hatályos jogszabályi rendelkezéseket; illetve vállalom a termék meghirdetésével kapcsolatos mindennemű következményeket, különös tekintettel az joporteka.hu által alkalmazott, mindenkor hatályos Felhasználási Feltételekben foglaltakra.

Számítógépes fájlok (különös tekintettel: audio- és videofájlok, programfájlok, grafikai anyagok, forráskódok, weboldalak stb.): Az eladónak rendelkeznie kell a szerzőtől származó vagyoni jogokkal az adott fájl értékesítésére, terjesztésére vonatkozóan (ez legtöbbször akkor lehetséges, ha ő maga a szerző, vagy a kiadó). Az alábbi szövegű nyilatkozatot kell a termékleírásban megjeleníteni:
A hirdetés feladásával indításával kijelentem, hogy a meghirdetett termék értékesítési, terjesztési jogával rendelkezem.

Szerzői jogvédelem alatt álló termékek: CD, DVD, videó- és hangkazetták, lemezek, szoftverek, illetve egyéb hang- és adathordozók. Az alábbi szövegű nyilatkozatot kell a termékleírásban megjeleníteni: A termék eredeti, nem másolt.

Fegyver: Ezeket a termékeket csak és kizárólag a Gyűjtemény kategóriában lehet meghirdetni. A termékleírásban meg kell jeleníteni, hogy a termék nem engedélyköteles, illetve visszavonhatatlanul hatástalanított.

17. Irányadó jog, felügyeleti szervek

Az Üzemeltető és Felhasználó közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó. A felek esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik az Üzemeltető székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu
A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu

18. Szerzői jogi rendelkezések

A www.joporteka.hu a CTK. Kft. szellemi terméke, licencének tulajdonosa.

 

A Felhasználó elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a fenti feltételeket.

Top